15.09.2022 

REGULAMIN WYNAJMU KILARENT

 

Warunkiem wypożyczenia sprzętu jest akceptacja poniższego regulaminu KILARENT prowadzonego przez Adrian Kilar MOTION jest złożenie zamówienia drogą elektroniczną na adres kontakt@kilarent.pl

Zamówienie powinno zawierać następujące informacje:

– listę sprzętu filmowego

– imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby wynajmującej oraz odpowiedzialnej za sprzęt w okresie najmu

– dane do faktury VAT

– portfolio / media społecznościowe 

– informację o ewentualnych nietypowych sytuacjach wykorzystania kamery 

 

Wydanie i zwrot sprzętu

Wynajmowany sprzęt filmowy Klient odbiera i oddaje w siedzibie KILARENT w ustalonym podczas rezerwacji sprzętu terminie. Odbioru i zwrotu sprzętu dokonuje Klient.

Protokół zdawczo-odbiorczy

KILARENT zobowiązane jest do potwierdzenia stanu technicznego sprzętu w momencie jego odbioru. Wszelkie usterki należy niezwłocznie zgłosić.

Wszelkie usterki zaakceptowane przez obie strony zostaną spisane w formie pisemnego protokołu uszkodzeń przed wynajmem.

Odpowiedzialność za sprzęt

Klient w momencie pobierania sprzętu od KILARENT akceptuje stan techniczny sprzętu jako sprawny i pozbawiony uszkodzeń oraz przejmuje nad nim pełną odpowiedzialność materialną do momentu jego zwrotu w siedzibie KILARENT.

W przypadku szkody powstałej w trakcie obowiązywania umowy, Klient zobowiązuje się do poinformowania Kilarent o zaistniałym zdarzeniu.

W przypadku, gdy Klient nie zgłosi szkody w sprzęcie w trakcie trwania umowy lub w momencie zwrotu sprzętu, KILARENT zastrzega sobie prawo zgłoszenia Klientowi ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu w przeciągu 1 dnia roboczego od dnia zwrotu.

Ubezpieczenie

Klient przyznaje do świadomości, że powinien we własnym zakresie zabezpieczyć dzień zdjęciowy tj. wykupić ubezpieczenie planu zdjęciowego w razie wypadku i uszkodzenia sprzętu. 

Awaria nośników

W przypadku uszkodzenia nośników cyfrowych (rekomendowanych przez producenta urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk) w trakcie obowiązywania umowy, KILARENT nie ponosi odpowiedzialności za utracony przez Klienta materiał filmowy, ani za żadne powstałe w wyniku tego zdarzenia następstwa.

Uszkodzenia i konserwacja wynajętego sprzętu

Najemca jest zobowiązany zwrócić wynajmowany sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od KILARENT.

Sprzęt nie może być uszkodzony. W przypadku konieczności dokonania napraw sprzętu, najemca pokryje koszty naprawy.

Naliczanie opłat

Minimalny okres wynajmu wynosi 1 dzień (24 godziny). Opłata za wynajem sprzętu przez okres określony w Umowie Wynajmu jest iloczynem ceny za jeden dzień wynajęcia sprzętu i liczby dni okresu wynajmu. Ceny podane w cenniku są cenami netto.

Pobieranie opłat

W przypadku zwrotu sprzętu lub jego poszczególnych elementów w terminie innym niż ustalony KILARENT ma prawo do roszczeń finansowych wobec Klienta w wysokości katalogowych cen najmu pobranego sprzętu za każdy dzień zwłoki.

Klient zobowiązuje się uregulować należność za najem w terminie uzgodnionym z KILARENT.

Monitoring

Klient odbierając sprzęt w siedzibie KILARENT zgadza się na przechowywanie jego wizerunku zarejestrowanego przez kamery monitoringu na okres 30 dni na komputerze na serwerach KILARENT

Kaucja

Właściciel ma prawo do pobierania kaucja ustalonej wcześniej z wynajmującym.

Brak zwrotu

W przypadku gdy klient nie zwróci wynajmowanego sprzętu w ciągu 24h od ustalonej daty oddania, oraz nie zgłosi tej informacji właścicielowi sprzętu a także nie będzie z nim kontaktu telefonicznego lub mailowego sprawa uznana zostanie za przywłaszczenie i niezwłocznie zgłoszona na policję.

Wizerunek

Klient zgadza się na wykorzystanie wizerunku w mediach społecznościowych w przypadku przywłaszczenia mienia.

Spory

Wszelkie spory wynikłe pomiędzy stronami będą rozstrzygane zgodnie z postanowieniami kodeksu postępowania cywilnego przez Sąd właściwy dla siedziby KILARENT.

Minimalna kwota wynajmu: 100zł netto

Możesz odebrać sprzęt dzień wcześniej jeżeli jest wolny bez dodatkowej opłaty.

Wynajmując akceptujesz regulamin.

Adres:
kontakt@kilarent.pl
KILARENT
Rakowiecka 30a (wjazd od ul. Bruna)
02-528 Warszawa

tel. 735 750 305

 

Płatność 14 dni po otrzymaniu faktury lub na miejscu gotówką lub kartą.